Vår filosofi

Vi ønsker å være en lærende organisasjon i utvikling og bevegelse, der verdier som barns perspektiv og demokratiske prosesser står i sentrum. Vi lar oss inspirere av grunntankene i Reggio Emilia- filosofien, det vil si de ideene, verdiene, menneskesynet og refleksjonene som denne filosofien bygger på. For at verdisynet skal leve og utvikles blir refleksjoner med barn, foreldre og personalet i barnehagen verdifullt for oss.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier :
«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse». Rammeplanen s. 7, 2017

« De hundre språkene er en metafor for barns ekstraordinære potensiale, for de kunnskapsmessige og kreative prosessene, og for de mange måter livet manifesteres og kunnskap bygges»

– kilde ukjent –

VERDISYNET VÅRT

Dette sier rammeplanen

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

I barnehageloven §1 står det at « barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».

Vi skal være med på å fremme anerkjennelse, medvirkning og demokrati, med fokus på etiske perspektiver og barnet som subjekt. En verdi som setter barndom og barnekultur i fokus. Dette skal sees i lys av verden rundt oss, erfaringer og kunnskap vi tilegner oss. Det skal skapes åpne og undrende dialoger og refleksjoner mellom menneskene i barnehagen. Disse prosessene fører oss ut i det landskapet vi ønsker å være – en barnehage i vekst og utvikling.


Vårt barnesyn og læringssyn sier noe om hvordan vi ønsker å være en lærende organisasjon.

Når vi snakker om barnet som subjekt, betyr det at vi anerkjenner at barn har egne intensjoner, egen identitet og ukrenkelig menneskeverd

advent aktivitet arbeidsmåte barns egne teorier barns medvirkning bevegelse det fysiske miljøet dialog entusiasme erfaring estetikk fantasi fellesskap gjenklanger glede hundrespråklighet invitasjon iscenesette karneval komet kommunikasjon kropp bevelgelse mat og helse lek læring material materiale mestring møteplass natur nærmiljø pedagogrollen planetringenbarnehage prosess samarbeid samhandling samspill skaperglede sol stjerne tegning trær ugletårnet ute uterom utforskning

BARNESYNET VÅRT

Vi tenker at barn er ressurssterke og kompetente mennesker som skal bli tatt på alvor med sine ulikheter, og bli møtt med respekt og anerkjennelse for den de er. Vi tenker at verdisynet og arbeidsmåtene våre er med på å forebygge utenforskap og mobbing. Barn er i kontinuerlig forandring og utvikling, med egne tanker og teorier som bidrar til fellesskapet og gruppen. I denne prosessen blir pedagogens rolle å legge til rette slik at barna blir medkonstruktører i egen hverdag.

Vi vektlegger relasjonsbygging der kommunikasjon er et viktig verktøy. Hvert møte mellom mennesker har stor betydning. Verdier og holdninger utvikles gjennom å lytte, motivere, oppmuntre, utfordre, veilede og stille spørsmål.

Danning til demokrati er en livslang prosess der anerkjennelse, respekt, medvirkning og likeverd er sentrale begreper og en del av vår pedagogiske praksis.

Ved å være en del av en gruppe, utvikler barna en kompetanse som setter dem i stand til å reflektere og respektere mangfoldet. Vi dannes i samspill med andre.

LÆRINGSSYN

Barnehagen skal skape en kultur der lek og utforskning blir sentrale veier til læring.
Barn lærer hele tiden, vi stykker ikke opp prosessene, og all læring verdsettes like høyt.

Grunnmuren er gode relasjoner i gjensidighet med menneskene, det fysiske miljøet og materialet som vi omgir oss med. Vi mener at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas deltagelse i lek, aktiviteter og relasjoner. Læring skjer gjennom prosesser der pedagogene legger til rette for og støtter barnas utforskning, undring og nysgjerrighet. Barn bidrar i egen og andres læring gjennom tidligere erfaringer, de støtter og utfordrer hverandre til neste steg i sin og andres læringsprosesser. Ved å tilrettelegge for mangfold og felleskap, ønsker vi å gi barna mulighet til å bruke sine egne uttrykksmåter og strategier.

DET FYSISKE MILJØET OG MATERIALET

Vi ser på det fysiske miljøet og materialet som en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Det skal gjenspeile verdisynet vårt og har stor betydning for godt samspill, gode læringsarenaer og ulike muligheter. Rommene skal bære preg av materialrikdom og skal stimulere barnas fantasi og kreativitet. Det skal bidra til meningsfylte opplevelser, relasjoner og utforskning.

Rommets språk er svært sterkt og har stor betydning for de som er der og utformingen skal variere ut i fra hver aldersgruppe.
Som alle andre språk påvirker også det fysiske rommet måten vi er på, tankene våre, leken, fellesskapet og læringen.

Vi vil skape levende rom som forandres med tanke på de som til enhver tid er der.
Struktur og system bidrar til at barna får erfaring med å komme i gang, bli inspirert, mestre, få oversikt og fullføre aktivitet og lek.

For oss er rommet en pedagog som inviterer til relasjon, samhold, lek, felleskap, læring og utforsking. Vi blir inspirert av hverandre og et mangfold av materialer

TRADISJONER OG HØYTIDER

Vi markerer høytider som advent, påske, samefolkets nasjonaldag, 17. mai, FN dagen.


Bursdag i barnehagen

Når et barn fyller år, har vi fokus på aktiviteter som bursdagsbarnet har en interesse for.
I gangen er det utstilt bursdagskroner. Barnet som har bursdag kan velge seg en krone for dagen og vi henger opp flagg ute.

UTE OG INNESTARTR

Vi har valgt å dele 3 og 4 åringene i to grupper.
Vi ønsker ikke å ha alle barna inne på samme tid, fordi vi ser at barna får bedre leke og læringsvilkår i mindre grupper.
Annenhver uke starter 3 og 4 åringene inne eller ute.

Utestart;
Ved utestart starter man ute kl. 0700, og barna kommer i barnehagen med uteklær på. (Er værforholdene slik at det er uforsvarlig å spise ute, starter man inne og går ut etter hvert.)
Barna er ute fram til lunsj.
Innetid etter lunsj og fram til andre måltid.
Avslutter dagen ute.

Innestart;
Barna starter inne og går ut etter lunsj.
Går inn i forbindelse med andre måltid.
Avslutter dagen inne eller ute.

OVERGANGER

Når barnet starter i barnehagen

Alle nye barn og foreldre får en invitasjon til en besøksettermiddag på våren. Dette blir for mange det første møte med barnehagen. Her deler vi informasjon og blir bedre kjent med hverandre.

Vi fordeler oppstarten til nye barn mellom 1. og 15. august. Den første tiden må foreldrene være sammen med barnet i barnehagen. Det vil variere fra familie til familie hvor lang tid det tar for barnet å bli kjent og trygg i barnehagen. Det er tett dialog mellom hjem og barnehage i oppstarten.

Overgangen innad i barnehagen

Vi har aldersinndelte grupper og barna skifter rom hver høst. Vi rullerer også på de voksne, men det er bestandig minst en kjent voksen som følger barnegruppa.

Overgang fra barnehage til skole

Vi samarbeider med de skolene som barna sogner til ved å ha ulike møtepunkt gjennom året. Det siste året i barnehagen har vi flere samlinger med andre skolestartere på andre barnehager.

På våren gjennomfører barnehagen overføringssamtaler med skolen. Informasjonen som blir gitt til skolene blir gjennomgått med foreldrene på forhånd.

Innskriving og besøksdager er det skolene som planlegger og informerer om.

VÅRE PROSJEKTER