Kategorier
Komet Planetringen Barnehage

Se opp! Et læringsmiljø

Hva er læring? Hva er skoleforbredende aktiviteter?

En gjeng med barn som er født samme år, en veksling mellom lek og aktivitet, kvalitet på redskap og utstyr, felles erfaringer som samler forståelsen om hva vi jobber med, runde bord slik at vi kan se hverandre, dele og stjele ideer, forklare og inspirere en venn, en indremotivert motor i barnet som søker kunnskap, erfaringer og forståelse. I vårt læringssyn er barnet motoren i sin egen læring. Pedagoger tilrettelegger for hundrespråklige uttrykk og som driver oss fremover. Vi ser på barnet som rikt og kompetent, der alle bringer inn noe i fellesskapet. Vår ulikhet er en styrke for oss, med barnas ulike perspektiver, synsvinkler, spørsmål og hypoteser.

Barna tilegner seg kunnskap ut i fra der de er og hva de trenger. De har sitt eget tempo og tilegner seg kunnskap på ulik måte. Derfor må pedagogene tilby et mylder av tilnærmingsmåter og språk, gjentagelser og tid til å arbeide. Læring er ikke en lineær prosess men lag på lag med erfaringer og forståelse.

« tenker alle likt tenker ingen»