Kategorier
Planetringen Barnehage

Overgang barnehage/ skole

I vår barnehage har vi aldershomogene grupper. Det vil også si at alle skolestarterne går sammen hver dag.
Hva tenker vi er viktig for de barna som skal gå fra en hverdag i barnehagen og over i skolen?


«Barn lærer hele tiden, vi stykker ikke opp prosessene, og all læring verdsettes like høyt.Grunnmuren er gode relasjoner i gjensidighet med menneskene, det fysiske miljøet og materialet som vi omgir oss med. Vi mener at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas deltagelse i lek, aktiviteter og relasjoner. Læring skjer gjennom prosesser der pedagogene legger til rette for og støtter barnas utforskning, undring og nysgjerrighet. Barn bidrar i egen og andres læring gjennom tidligere erfaringer, de støtter og utfordrer hverandre til neste steg i sin og andres læringsprosesser. Ved å tilrettelegge for mangfold og felleskap, ønsker vi å gi barna mulighet til å bruke sine egne uttrykksmåter og strategier.» (Årsplan Planetringen barnehage).

Barna går en vei gjennom hele sitt barnehageliv. De møter mennesker hver eneste dag som deler kunnskap, utfordrer, stiller spørsmål og ruster dem til å møte et samfunn i stadig utvikling. De leker, diskuterer, møter motstand, samhandler…

I barnehagen jobbes det kontinuerlig med å gi  barna tro på egen evne og å møte nye erfaringer i livet, også skolen.

Barnehagen gir barnet handlingskompetanse: på  livet i en aldershomogen gruppe, på selvstendighet, på mestring, på gode holdninger, på selvfølelse, på selvhevdelse, på tilpasning mm.

Når førskolebarna slutter i barnehagen er vårt pedagogisk mål at 6-åringen er rustet til å møte en ny hverdag. Vi mener barna har kompetanse på å bli kjent med nye mennesker, nye rutiner, ny struktur, nye rom osv. Vi tenker også at den nye gruppa, gruppedynamikk og relasjonene skal dannes på skolen ved skolestart.

«Vi ønsker oss barn som har gode lekeferdigheter og som er vant til å samhandle i gruppe». (Anne Bru og Vibecke Moldestad til Barnehageforum)

IMG_7479.jpeg